Viazané živnosti

O niečo viac povinností na vás spomedzi troch druhov živností /remeselnej, voľnej a viazanej/, čaká práve pri viazanej živnosti.

Čo treba splniť pri viazanej živnosti?

Pri prevádzkovaní viazanej živnosti sa tiež vyžaduje splnenie všeobecných podmienok. Drobná zmena. Treba dať pozor na vek žiadateľa. Totiž na niektoré oprávnenia výkonu viazanej živnosti už nepostačuje obvyklý minimálny vek 18 rokov. Podobne ako pri remeselnej živnosti, treba splniť aj odbornú spôsobilosť podnikateľa. 

Čo je odborná spôsobilosť?

Odbornú spôsobilosť chápeme ako súhrn vedomostí, znalostí a zručností, získané vzdelaním či vyučením v odbore. Potrebná je samozrejme aj minimálna ročná prax. Kameň úrazu v rozdiele medzi remeselnou a viazanou živnosťou je tu obsahový rozdiel. Lebo odborná činnosť má obsahovo inú náplň pri remeselných a úplne inú zas pri viazaných živnostiach. 

Rozdiely medzi remeselnou a viazanou živnosťou.

Kľúčové je poznať prílohu č.2 živnostenského zákona. Je zrejmé, že podmienky na výkon viazaných živností sú stanovené celkom odlišne ako pri remeselných živnostiach. 

Pri remeselných živnostiach vyplýva, že pôjde takmer výlučne o remeselné znalosti a zručnosti. Pri viazaných činnostiach je spôsobilosť podmienená ešte navyše aj vlastníctvom rôznych odborných osvedčení, oprávnení, rozhodnutí o autorizácii, resp. odborným vzdelaním. Ide teda v určitom zmysle o akúsi „nadstavbovú“ spôsobilosť. 

Skrátene možno povedať, že viazané živnosti sú činnosti, pri ktorých je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. Teda  pre každú činnosť zákon konkrétne stanovuje aj nevyhnutné podmienky na jej legálne vykonávanie.

Druhy viazaných živností pre gastro sektor.

V gastro priemysle ide o viazanú živnosť: Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s prevádzkovaním  pohostinských činností  v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4.

Ako preukázať odbornú prax a kvalifikáciu?

Žiadateľ môže preukázať svoju odbornú prax a kvalifikáciu podobne ako aj pri remeselnej živnosti. Okrem toho sa môže preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe či kvalifikácie. 

Zodpovedný zástupca a viazaná živnosť.

Niekedy sa môže stať ale prípad, že nespĺňate podmienky odbornej spôsobilosti. Ani len základným či alternatívnym spôsobom. V tomto prípade je ešte jedno riešenie. Ustanoviť môžete zodpovedného zástupcu. Práve tento človek bude zodpovedný za vykonávanie odbornej časti živnosti. Mal by byť vašim zamestnancom a spĺňať by mal všetky odborné spôsobilosti. 

Koľko zaplatíte za poplatky uznania odbornej praxe?

Poplatky za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe (20 €) a za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie (100 €) sú rovnaké ako v prípade remeselných živností. 

Kedy môžete začať s prevádzkovaním viazanej živnosti?

Najskôr treba získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Vydá vám ho miestne príslušný okresný živnostenský úrad na základe ohlásenia živnosti. Túto povinnosť si musíte splniť voči piatim úradom. Konkrétne na Daňovom a  Živnostenskom úrade, ďalej v obci, resp. mestskej časti, kde je sídlo vašej prevádzky. Ohlásiť svoju živnosť bude treba aj v Štátnej a Regionálnej potravinovej veterinárnej správe, a nezabudnite ani na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Majte na pamäti, že úradníkov bude zaujímať príloha k živnosti. 

Prílohy k ohláseniu živnosti:

  • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
  • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
  • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
  • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený

Koľko stojí vybavenie viazanej živnosti?

Ak ohlasujete viazanú živnosť osobne, správny poplatok je 15 € za každú viazanú živnosť. Ak elektronicky, platíte len polovičný poplatok, teda 7,5 € za každú viazanú živnosť.  

Kedy môžete začať s prevádzkovaním živnosti.

Keď splníte všetky podmienky,  môžete začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. Poštou vám bude do troch pracovných dní doručené osvedčenie o živnostenskom podnikaní.