Remeselné živnosti

Veľmi rozšírenou formou živnosti v gastro segmente je remeselná živnosť. 

Čo je to remeselná živnosť.

Obsahom remeselnej živnosti pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Teda sú to činnosti spočívajúce v príprave a predaji jedál a nápojov. Tie sú podávané na priamu konzumáciu na mieste. Ide o poskytovanie reštauračnej činnosti. Jej súčasťou je aj poskytovanie donášky jedál, ktoré sa pripravili v reštauračnom zariadení pre konečných spotrebiteľov.  

Základné podmienky pre získanie remeselnej živnosti.

Základnými podmienkami je aj v tomto prípade vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Tú preukážete výpisom z registra trestov. Okrem toho pri remeselnej živnosti treba navyše splniť aj osobitnú podmienku. Ide o preukázanie odbornej spôsobilosti, napríklad vyučením sa v odbore. Deklarovať musíte minimálne jednoročnú prax. Ďalšie podmienky detailne nájdete na webe ministerstva vnútra tu / https://www.minv.sk/?pohostinska-cinnost-a-vyroba-hotovych-jedal-pre-vydajne-1

Koľko zaplatíte za poplatky uznania odbornej praxe?

Poplatky za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe (20 €) a za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie (100 €) sú rovnaké ako v prípade remeselných živností. 

Ako vybaviť remeselnú živnosť.

Ak ju chcete získať, na začiatok treba splniť niekoľko podmienok. Na výber máte dve varianty. Vybaviť živnosť osobne alebo elektronicky. Ak osobne, bude potrebné navštíviť najskôr okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Tu treba splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Ak sa rozhodnete pre elektronickú voľbu ohlásenia remeselnej živnosti, urobiť tak môžete prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu),

Ohlasovacia povinnosť voči úradom.

Ste takmer na konci administratívnej tortúry. Treba si ešte splniť ohlasovaciu povinnosť na Daňovom a  Živnostenskom úrade, ďalej v obci, resp. mestskej časti, kde je sídlo vašej prevádzky. Ohlásiť svoju živnosť bude treba aj v Štátnej a Regionálnej potravinovej veterinárnej správe a nezabudnite ani na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Majte na pamäti, že úradníkov bude zaujímať príloha k živnosti. 

Prílohy k ohláseniu živnosti:

  • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
  • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
  • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
  • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený

Koľko to bude stáť?

Uhrádza sa tiež správny poplatok vo výške 15Eur. O polovicu menej 7,5 Eur je to v prípade elektronického ohlásenia živnosti. Suma sa platí jednotlivo za každú remeselnú živnosť.

Ako uhradiť poplatok?

  • prostredníctvom E-kolku (kiosk, Slovenská pošta)
  • v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni správneho orgánu,
  • pri elektronických podaniach prevodom z účtu v banke.

Kedy môžete začať s prevádzkovaním živnosti.

Keď splníte všetky podmienky,  môžete začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. Poštou vám bude do troch pracovných dní doručené osvedčenie o živnostenskom podnikaní. 

Remeselné živnosti podľa živnostenského zákona

Remeselná živnosť je taká, na ktorej založenie potrebujete mať odbornú spôsobilosť. To znamená, že máte výučný list v danom odbore. Ide o 35 tradičných živností, ktoré presne definuje živnostenský zákon.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

§ 21 živnostenského zákona
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

§ 22 živnostenského zákona
(1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore 31) alebo

c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore 31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu 31c) alebo

f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

(2) Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

SKUPINA101 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1.
2.
3.
4.
5.
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Smaltovanie

SKUPINA103 – Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6.
7.
8.
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
SKUPINA104 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9.
10.
11.
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Hodinárstvo
SKUPINA106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12.Kamenárstvo
SKUPINA108 – Výroba potravín a nápojov
13.
14.
15.
16.
Mäsiarstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
SKUPINA111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17.
18.
Stolárstvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
SKUPINA113 – Stavebníctvo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Strechár
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
Kachliarstvo
SKUPINA114 – Ostatné
30.
31.
32.

33.
34.
35.
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na
priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
Čistenie a kontrola komínov
Manikúra
Pedikúra